« Vishnu Raksha Kavacha StotramNilataradhipataye Namah »