« paramahamsa shrIguru guhAnandanAthaSri Subrahmanya Gadyam »