Tags: bhoga

gopAla kAlikA

evaM bhUtA mahAdevI brahmANDashUnyamadhyagA | sR^iShTisthithikarI devI tArArUpA dayAnvitA || dvitIye chaiva shUnyAnte suvirADrUpadhAriNI | tR^itIye cha mahAshUnye taDitkoTisamaprabhA || nIrAkArA nirAdhArA tArA sarvArthasAdhikA | chaturthaM shUnyamA… more »