Tags: travancore

mahAsAmrAjyalakShmI dhyAnam

mahAsAmrAjyalakShmI dhyAnam padmAsane samAsInA padmaki~njalkasaprabhA | shvetaChatreNa mahatA chAmarAbhyAM virAjitA || samakAloditAnekakoTisUryasamaprabhA | svadehakAntipaTalapATalIkR^itadi~NmukhA || taTitkoTiprabhApu~njadAyAdakanakAmbarA | nIlotp… more »