Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Vishvamitra - Gotra Pravara Kanda

 

athAshvalAyanoktaM vishvAmitrakANDamudAhariShyAmaH

chikitagAlavakAlavavamavatarUkushikAnAM vaishvAmitradevarAtaudaleti | shraumata kAmakAyanAnAM vaishvAmitradaivashravasadaivataraseti | dhana~njayAnAM vaishvAmitramAdhucChandasadhAna~njayeti | ajAnAM vaishvAmitramAdhucChandasAjyeti | rohiNAnAM vaishvAmitramAdhucChandasarauhiNeti | aShTakAnAM vaishvAmitramAdhucChandasAShTaketi | pUraNaparidhApayantAnAM vaishvAmitradaivarAtapauraNeti | katAnAM vaishvAmitrakAtyAkIleti | aghamarShaNAnAM vaishvAmitrAghamarShaNakaushiketi | reNUnAM vaishvAmitragAdhinaraiNaveti | shAla~NkAyanashAlAkShalohitAkShalohitajahnUnAM vaishvAmitrashAla~NkAyanakaushiketi ||

vishvAmitrassutapasA brAhmaNyaM samavAptavAn |
tasya vaMshamahaM vakShye tanme nigadataH shr^iNu ||
vishvAmitro devarAtastathA vaikR6itigAlavaH |
vataNDashcha shala~Nkashcha atho AshvA vR^itAyanaH ||
shyAmAyanA yAj~navalkyA jAbAlAH saindhavayanAH |
bAbhravyAyashcha kArIShI saMsR^ityA atha saMsR^itAH ||
aulopyA opgavayaH pAryodarayapArShayaH |
kSharapApAbhalIbhAvAssAdhitA vAstukaushikAH ||
tryArSheyapravarasteShAM sarveShAM parikIrtitaH |
vishvAmitro devarAta uddAlashcha mahAtapAH ||
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH |
vishvAmitrastathA.ajAshvo madhucChandastathaiva cha |
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH||
dhananjayaH karmadhayaH parikUTassapArthivaH |
pANinishcha tryArSheyAssarve te parikIrititAH ||
vishvAmitro madhucChandAstathA chaivAghamarShaNaH |
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH ||
kAmalAyaninashchaiva Ashmarathyastathaiva cha |
madhulAH kaushikAsteShAM tryArSheyaH pravaro mataH ||
vishvAmitrashvAshmarathyo bandhulishcha mahAtapAH |
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH ||
vishvAmitro lohitashcha aShTakaH pUraNastathA |
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH ||
lohitA aShTakAshvaiShAM tryArSheyaH parikIrtitaH |
vishvAmitro lohitashcha aShTakashcha mahAtapAH ||
aShTakA lohitairnityamavaivAhyAH parasparam |
udaveNuH kathakashcha R^iShishvoddAlakistathA ||
tryArSheyo.abhimatasteShAM sarveShAM pravarashshubhaH |
R^iNavAn granthinashchaiva vishvAmitrastathaiva cha ||
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH |
udumbarissaisavaTiH iShistArkShyAyaNistathA ||
kAtyAyaniH karIrAmishAla~NkAyanilAvakAH |
maujAyanishcha bhagavAn tryArSheyaH parikIrtitaH ||
satistathA suvidvArirvishvAmitrastathaiva cha |
parasparamavaivAhyA R^iShayaH parikIrtitAH ||

ete tavoktAH kushikA narendra mahAnubhAvAssatataM dvijendrAH |
yeShAM tu nAmnAM parikIrtanena pApaM samagraM puruSho jahAti ||

General Rule:
yAvatAM pravareShveko vishvAmitro.anuvartate |
na tAvatAM sagotratvAdvivAho.asti parasparam ||

vishvAmitravaMShavR^ikShaH

atriH
|
somaH
|
budhaH
|
purUravAH
|
amAvasuH
|
kushaH
|
kushikaH
|
gAdhiH
|
vishvAmitraH
|
ashmarathaH, rUkShaH, indraH, shAla~NkAyanaH, reNumAn, aghamarShaNaH, gAdhI, devashravAH, devarAtaH, madhucChandAH, aShTakaH, purANaH
|
vAdhUlaH, revaNaH, veNuH, udalaH, lohitaH
|
ajaH, rohiNaH, dhanajayaH, aShTakaH, aghamarShaNaH

vishvAmitrANAM pravarAH

1. vaishvAmitradaivarAtaudaleti |
2. vaishvAmitramAdhucChandasadhAna~njayeti |
3. vaishvAmitramAdhucChandasAjeti |
4. vaishvAmitramAdhucChandasarauhiNeti |
5. vaishvAmitramAdhucChandasAShTaketi |
6. vaishvAmitrAShTaketi |
7. vaishvAmitrAShTakalauhiteti |
8. vaishvAmitradaivarAtapauraNeti |
9. vaishvAmitrapauraNeti |
10. vaishvAmitrakAtyAtkIleti |
11. vaishvAmitrAshmarathyavAdhUleti |
12. vaishvAmitrAghamarShaNakaushiketi |
13. vaishvAmitragAdhinaraiNaveti |
14. vaishvAmitraraukSharaiNaveti |
15. vaishvAmitragAdhinaraiNaveti |
16. vaishvAmitrashAla~NkAyanakaushiketi |
17. vaishvAmitraindrakaushiketi |
18. vaishvAmitradaivarAtaudaleti |