Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Girvana Kosha

 

[A reproduction of the official list from Dakshinamnaya Sringeri Sharada Peetham obtained through the lotus hands of the current Acharya shrI shrI bhAratI tIrtha mahAsvAmigal]

Adi shankarAchArya

bhAShyas:

1. brahmasUtra bhAShya
2. dashopaniShad bhAShya [IshAvAsya, kena, kaTha, prashna, muNDaka, mANDUkya, taittirIya, aitareya, ChAndogya, bR^ihadAraNyaka)
3. bhagavadgItA bhAShya
4. nR^isiMhatApinyupaniShad bhAShya
5. lalitA trishatI bhAShya
6. viShNu sahasranAma bhAShya
7. bhAShya on the adhyAtma paTala of Sage Apastamba
8. sanatsujAtIya bhAShya

prakaraNas:

1. vivekachUDAmaNiH
2. upadesha sAhasrI
3. prabodha sudhAkaraH
4. prapa~nchasAraH
5. aparokShAnubhUtiH
6. vAkyavR^ittiH
7. svAtmanirUpaNam
8. AtmabodhaH
9. shatashlokI
10. sarvavedAnta siddhAnta sArasaMgrahaH

laghu prakaraNas:

1. advaita pa~ncharatnam
2. advaitAnubhUtiH
3. anAtmashrIvigarhaNam
4. upadesha pa~nchakam
5. ekashlokI
6. jIvanmuktAnandalaharI
7. tattvopadeshaH
8. dashashlokI
9. dhanyAShTakam
10. nirvANama~njarI
11. nirvana ShaTkam
12. prashnottara ratnamAlikA
13. prauDhAnubhUtiH
14. brahmaj~nAnAvaLI mAlA
15. brahmAnuchintanam
16. manIShApa~nchakam
17. mAyA pa~nchakam
18. yati pa~nchakam
19. yogatArAvaLI
20. laghuvAkyavR^ittiH
21. sadAcharAnusandhAnam
22. svarUpAnusandhAnAShTakam
23. svAtmaprakAshikA

In addition, sixty-six stotras are also listed.

shrI sureshvarAchArya

1. naiShkarmya siddhi
2. bR^ihadAraNyaka bhAShya vArtika
3. taittirIya bhAShya vArtika
4. pa~nchIkaraNa vArtika
5. dakShiNAmUrti stotra vArtika (mAnasollAsa)

shrI j~nAnaghanAchArya: tattva shuddhi

shrI j~nAnottamAchArya: vidyAshrI

shrI bhAratI tIrtha: vaiyAsika nyAyamAlA

shrI vidyAraNya

1. chaturveda bhAShya
2. shrImacCha~Nkara digvijaya
3. pa~nchadashI
4. dR^igdR^ishyaviveka
5. bR^ihadAraNyaka vArtikasAra
6. anubhUti prakAsha
7. vivaraNa prameya sa~Ngraha
8. jIvanmuktiviveka
9. kAlanirNaya
10. dhAtuvR^itti
11. sa~NgItasAra
12. shrIvidyArtha dIpikA
13. sarvadarshanasa~Ngraha
14. jaiminIya nyAyamAlA
15. parAshara mAdhavIya

shrI sha~Nkara bhAratI: khachara darpaNa

shrI nR^isiMha bhAratI V: vaidika nirNaya

shrI abhinava nR^isiMha bhAratI: shivagItA bhAShya

shrI sacchidAnanda bhAratI I:

1. gurustuti shataka
2. mInAkShI shataka
3. rAmachandra mahodaya
4. rAma bhuja~Nga stava

shrI sacchidAnanda bhAratI II: mUkAmbikA stotra, shAradA stotra

shrI vR^iddha nR^isiMha bhAratI:

1. ve~NkaTesha karAvalambana stotram
2. chAmuNDA navaratnamAlikA
3. mahAbaleshvarAShTakam

shrI sacchidAnanda shivAbhinava nR^isiMha bhAratI:

1. bhaktisudhA tara~NgiNI: 125 stotras
2. anAditva pariShkAraH
3. puruShArtha nirNayaH
4. shuddhAdvaita brahmavidyAdhigama prakAra mImAmsA
5. vivekodayaH

shrI chandrashekhara bhAratI III:

1. vivekachUDAmaNi vyAkhyAna
2. bhaktisudhA varShiNI: 62 stotras
3. Musical compositions: 10
4. narajanma prashastiH tatkR^itaM cha
5. na vilakShaNatvAdhikaraNe kashchana vichAraH
6. jIvanmukta bhAratI (adhyAsabhAShya vyAkhyAna)