Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
kulAmR^itaikarasikA

 

kulAmR^itaikarasikAyai namaH

etadAdi ShaDbhirnAmabhiH samayAparaparyAya kulamatanirUpaNopayigitayA pratahamaM tAvatkulaM samayaikadeshimataM nirUpayati |

1. kule kulamate yadamR^itaM mantrapUtatvena svatarpaNayogyamAdimaM tadekarasikA, mukhyatayA tadAsvAdanatatparA | yadva kulAmR^itamAdimaM tadrasiketi vA |

2. yadvA kuH pR^ithivItattvaM lIyate.atreti kulaM mUlAlavAlakuharaM tatra vidyamAnaM yadamR^itaM shiraHsthitachandramaNDalAnnisR^itaM tadekarasikA | tatra sAmAnyato devImArgo dvividhaH | dakShiNamArgo vAmamArgashcheti | tatra vedavihito dakShiNaH, sa eva samayAkulakula-savyamArgAntaryAgAdi shabdavAchyaH | tatra dvijAnAmevadhikAraH nAnyeShAm | tAntriko vAmamArgaH | sa evAkulakula-kulAkula-mishraka kaulAdakshiNApasavyamArga bahiryAga rahoyAga dUtIyAga shAmbhavIyAgAdi shabdavachyaH | yadyapyasya akulakulAntaryAga iti samayatulyaM nAma, tathApi tato.apyasyAcharaNe bahubhedAdvAma eva

tathA cha devImataM chaturvidhaM: kulaM akulaM kulAkulaM kaula~ncheti | tatra kulaM nAma meyamAtR^imitilakShaNaM kulamiti pramANena kuH pR^ithivItattvaM lIyate.atreti vyutpattyA cha | tallakShyArthabhUte tripuTIsambandhavat kulapathe suShumnAmArge hR^idayAkAshAvakAshe shrIchakraM vibhAvya vA, AdharAdi ShaTchakramapi navachakratvena vibhAvya vA | AmUlamAbrahmabilaM kuNDalinIM bisatantutanIyasIM shItalatejodaNDarUpAM vichintya vA | tatrAvarAntapUjAkalApaM sarvamapi bhAvanayaiva nirvartya bhUrjapatrapIThadiShu ku~NkumAdinA likhitaM tAmrahemapaTTAdishu lekhitaM vA shrIchakraM bAhyAkAshAvakAshe dukUlAstR^itapIThe nidhAya tatrApi dattAtreya-parashurAmakalpasUtroktAnyatara mArgeNa samArAdhanaM kulamatam | samayochitayA anuShThIyamAnatvAt samaye upaniShatsu pratipAditatvA~ncha samayAchAra iti, bAhyapUjanAMshe antaryAgashabdavAchyatvAbhAve.api sharIrAntaH kuNDalinImArge bhAvanAyAnuShThIyamAnatvAt tadanusR^ityAntaryAga iti cha vyavahR^iyate | tathA cha bAhyAbhyantarayoH samArAdhanaM kulamatamiti prasiddham | etanmate svalpaparimANenaiva AdimAdisevanam | tadamitasevanasya samayashAstre niShiddhatvAt | palaM palArdhaM veti bAlAtapanIye tatparimANasya shrUyamANatvAt | sUtrakAraiH kAraNakalashamanuktvA tadbindumAtmanaH kuNDalinyAM juhuyAdityuktatvA~ncha | pa~nchamAnuShThAnamapi svIyAyAmeva | anyatra chet patito bhavediti bAlAtApanIye uktatvAt | na paradArAn gacChediti shAstrAccha | atra bhAskararAya prashiShyapraNIta sUtravyAkhyAnamupekShyam | anyAM svIyAM vA kulAkulAShTaka parigaNitAmityAdi vyavasthAH svapraviShTakaulamatAnusAreNa tatra pradarshitatvAt | pa~nchamaM vinA.anyaiva pUjanIyA, na tu svIyA | yoShitsAmAnye mAtR^itvabuddhiH jAyAM vineti bhagavatA.agastyena tatpUjanasya niShiddhatvAt ||

sarvAtmako vAsudevaH puruShastu purAtanaH |
iyaM hi mUlaprakR^itiH lakShmIH sarvajagatprasUH ||
pa~nchapa~nchAtmatR^iptyarthaM maithunaM kriyatetarAm |
etanmantrAnubhAvasyonmathanA kriyate yadi ||
tAvubhau puNyakarmANau na doSho vidyate tayoH |
iyamambA jagaddhAtrI puruSho.ahaM sadAshivaH ||
pa~nchaviMshatitattvAnAM prItaye mathyate.adhuna |
etanmantrAnubhAvasyonmathanA kriyate yadi |
tAvubhau puNyakarmANau na doSho vidyate tayoH ||

iti lalitopAkhyAne kaulamatAnusAreNa tantrArthakaTAkSheNoktamiti j~neyam |

kvachit kadAchit tantrArthakaTAkSheNa paroditam |
dharmaM vadanti so.aMshastu naiva grAhyo.asti vaidikaiH ||

iti devIbhAgavate tadgItAyAmuktatvAt | ki~ncha -

parisR^itaM jhaShamAjaM pala~ncha bhaktAni yonIssupariShkR^itA~ncha
nivedayan devatAyai mahatyai svAtmIkR^ite sukR^ite siddhimeti ||
parisR^itA tarpayantaH svapIThaM nAkasya pR^iShThe mahato vasanti |
paraM dhAma traipura~nchAvishanti ||

iti devyupaniShatpramANasya sattve.api tairarchanamiti sUtrakAraiH pUjAsAdhanavatvena mapa~nchakaM vihitamapi tanmate tairarchanamanAvashyakam | tairarchanamiti sAmAnyataH pUjAsAdhanatvena mapa~nchamabhidhAya mapa~nchakAlAbhe.api nityakramapratyavamR^iShTiriti sUtreNa sUtrakAraiH tadalAbhe.api nityakramAnushThAne anumatiM datvA pa~nchaparvasu visheShArcheti sUtreNa pa~nchaparvasu visheShasAdhanaiH naimittikArchanaM kartavyamityuktvA nAtmecChayA mapa~nchakama~NgIkartavyaM nAnyadineShu svecChayetyuktam | anena svastiyAmapi shAstraviheteShvapi tadanyadineShu svecChayA pa~nchamaM na kartavyamityuktaM bhavati | yadyapi parvakAla-R^itukAlAtItatvAdinA taddinaM shAstraniShiddhaM, tathApi taddina eva tadanuShTheyamiti tatsa~Nkocharthamevamuktam | tatrApi vyavahAra-desha-sAmarthya-prANasahAyAmayavayAMsi vichAryaiva tadanukUla pa~nchamAdi parAmarsha iti sUtreNa parvakAlaprayukta mapa~nchakasvIkaraNamapi sa~NkochitaM bhagavatA parasurAmeNa | anena uktakramAnuShThAnasyevAvashyakatvaM, na tu mapa~nchakasyeti siddham |

evameva bhagavatA vyAsamaharShiNA.apyuktaM shrImadbhAgavate ekAdashapa~nchamAdhyAye -

loke vyavAyAmiShamadyasevA nityAstu jantorna hi tatra chodanA |
vyavasthitasteShu vivAhayaj~nasurAgrahairAsu nivR^ittiriShTA ||

asya shrIdharI vyAkhyA - nanu vyavAyAdInAmapi R^itau bhAryAmupeyAt hutasheShaM bhakShayedityAdinA vihitatvAt kimevaM nindyate ata Aha loka iti | vyavAyAdayaH strIsa~NgAdayaH nityAH rAgata eva nityaprAptAH jantoH prANimAtrasya atastatra tAsu chodanA vidhirnAsti | nanu R^itAvupeyAdityAdividhiH darshitaH | satyaM, na tvayamapUrvavidhiH | rAgataH prAptatvAt | kintu niyamavidhirUpeNa rAgiNAmabhyanuj~nAmAtraM kriyate | tadAha vyavasthitiriti | teShu vyavAyAdiShu kaiH vivAhayaj~nasurAgrahaiH vivAhaviShaya eva vyavAyaH kAryaH, yaj~na evAmiShasevA, sautrAmaNyAM surAgrahAn gR^ihNAti iti shruteH tatraiva madyaseveti niyamaH kriyate | nanu cha niyamapakShe.api AvashyakatvAnna nindA yuktA | ata Aha Asu nivR^ittiriti | Asu vyavAyAmiShamadyasevAsu nivR^ittiriShTA | ayaM bhAvaH: nAyaM niyamavidhirapi, nityaprAptatvAt | ato nivR^ittiH parisaMkhyaiva | kathaM tarhi vyavasthitirityuktaM? uchyate, na tAvatparisaMkhyAvidhinA shrutyA nivR^ittiruchyate | tathA sati svArthatyAgaH parArthakalpanA prAptabAdhashcheti doShatrayaM syAt | ataH kvachit prApsyato.api arthasya prApaNamanarthakamiti | apUrvavidhidvArA anyanivR^ittiH phalato bhavati | yathoktaM tantravArtike:

aprAptavidhirevAyamato mantrasya nishchitaH | 
parisaMkhyA phalenoktA na visheShaH punaH shruteH || iti

kvachittu rAgato nityaprAptasya aprAptAMshalakShaNasya niyamaphalasyApyabhavAt niyamavidhidvArA phalataH parisaMkhyA bhavati | yathA pa~ncha pa~nchanakhA bhakShyA iti | tathA rAgato nityaprAptasya vyavAyAdeH vivAhAdi niyamenAbhyanuj~nAdvarA parisaMkhaiveti | nanu yadyabhyanuj~nAmAtrametat bhavettarhi:

R^itisnAtAM tu yo bhAryAM sannidhau nopagacChati |
ghorAyAM bhrUNahatyAyAM pachayte nAtra saMshayaH ||

ityAdidoShashravaNaM na syAt | naiSha doShaH | manasi kAme satyapi tasyAmaruchyA dveShAdinA vA tAmanupagacChato doShashravaNopapatteriti sarvamanavadyam | asyai kAshInAthavyAkhyAna sArasa~NgrahaH:

pa~ncha pa~nchanakhA bhakShyA brahmakShatreNa rAghava |
shashakashshalyako godhA kUrmaH khaDgI cha pa~nchamaH || iti

pa~nchaiva pa~nchanakhAH bhakShyAH, arthAditare vAnarAdayo na bhakShyA iti | atra hi vidhiviShayasya pa~nchAnAM bhakShaNasyAvashyakatvaM na, bhakShaNAkaraNe prAyashchittAbhAvAt | kintu pa~nchottarabhakShaNe prAyashchittam | evaM vyavAyAdeH AvashyakatvAbhAvAt bhAryAgamanAdyakaraNe arAgataH prAyashchittaM na | kintu paradArAgamanAdau prAyashchittamiti | vastutastu vyavAyAdiShu rAgataH prAptatvAt apUrvavidhirna, pakShaprAptyabhAvAt niyamo.a[pi na, doShatrayagrastatvAt apUrvaniyamadvArakatvAbhAvAccha parisaMkhyA na | kintu sAmAnyaprAptasya visheShasa~NkocharUpa upasaMhAraH |

tathA hi - yathA puruDAshaM chaturdhA karotIti vAkyenAgneye sa~Nkochyate, nAtra niyamaH parisaMkhyA vA mImAmsakairuchyate | evaM rAgataH pa~nchanakhasAmAnye prAptaM bhakShaNaM pa~nchasu pa~nchanakheShu saMkochyate | tathA rAgataH strIsAmAnye kAlasAmAnye cha vyavAyaH prAptaH R^itau bhAryAyAM cha saMkochyate | evamAmiShasevadAvapi yojyam | tathA cha vidhibalAt prAptyabhAvena rAgata eva prAptatvena nivR^ittireva virAgiNAmiShTeti shlokatAtparyaM, tatprApakarAgasya durbalatvAditi | evameva strIsAmAnye kAlasAmAnye cha prAptaM vyavAyaM parvakAlaprayuktaR^itau svabhAryAyAM saMkochya virAgiNAM tannivR^ittireveShTatvAt parvakAlaprayukta vyavAyo.api nivartitaH sUtrakAraiH | evaM madyasevAdAvapi yojyam | ataH kulamate kratvanuShThAnasyaivAvashyakatvaM, na tu mapa~nchakasyeti siddham | ata evAdimAnAM mukhyatvAbhAvAt tadalAbhe pratinidhiranuktaH sUtrakR^idbhiriti bodhyam | idameva samayaikadeshimataM, ayaM samayAchAra ityuktatvAt | akulaM nAma shiromadhyavarti sahasrakamalasya akulamiti saMj~nA, kulapathAtItatvAt | akulasthAmR^itAkAreti shuddhaj~nAnakalebareti vachanAccha | tatra pUjanamakulamatam | yogamargeNa kuNDalinImutthApya ShaTchakrabhedanakrameNa tAM sahasrAraM nItvA tatra chandramaNDalagalatpIyUShadhArAplutaH tanmaNDalameva shrIchakraM vibhAvya tatra manasA AvAhanAdi AvaraNAnta pUjAkalApaM sarvamapi nirvartya saundaryalaharyAM sha~NkarabhagavatpAdoktarItyA Aj~nAdikamaleShu vibhAvanApurassaraM kuNDAlinyAtmaka shrIdevyA mUlAdharAnayanam | saundaryalaharIvyAkhyAne lakShmIdharoktaprakAreNa Shadvidha chaturvidha aikyAnusandhAnaM etannAmavibhAvanAdikaM cheti yattadidamakulam | etannAmavibhAvanasya sarvamatasAdharaNyAt | ata eva -

mAmarchayatu vA mA vA vidyAM japatu vA na vA |
kIrtayennAmasAhasramidaM matprItaye sadA ||

hayagrIveNopyuktam -

kItanIyamidaM tasmAd bhogamokShArthibhirnaraiH |
chaturAshramaniShThaishcha kIrtanIyamidaM sadA || iti

sarve vedA yatraikaM bhavantIti shrutyA.atra sarvamapi samaM yatIti vyutpattyA samayamatamiti | akule kulapathAtIte brahmarandhre samArAdhanAdakulamiti antareva pUjanAdantaryAga iti chochyate | nanu kule akule cha samArAdhanAt kulAkulatvaM samAyAtIti chenna, tato.apyasyAcharaNe bahubhedAt samayAdi nAmabhirevAsya prasiddhiH, na tu kulAdishabdaiH | evameva kulamatasyApi kulAkulAkulakaulabahiryAgAdi nAmabhiH khyAtirnAstIti veditavyam | tathA chAntareva samArAdhanamakulamiti siddham | etanmate bAhyasAdhanAnapekShA | yadyapyatra yoginAmevAdhikAraH tathA.api ayogibhiH uktarItyA anuShThAtuM ashakyatve.api bhAvanAmAtreNa eShA prakriyA sampAdanIyA | anena kulapUjakAnAM samaye adhikAro.astIti j~neyaM, vaidikatvasAmyAt |