Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
A List from Lalitopakhyana

 

nidhayaH that emerged during amr^ita manthana:

1. vAruNI devI
2. surabhi
3. apsarasA~NganAH
4. pArijAtaH
5. shItAMshuH (Chandra)
6. viSha
7. kaustubha
8. vijayA nAma mahauShadhiH
9. amR^itadhArI dhanvantariH
10. shrIH

Gifts offered by the Devas to kAmeshvarI during vivAha mahotsava:

1. brahmA: vajrasAramanashvaraM ikShuhchApam
2. hari: puShpAyudha
3. varuNa: nAgapAsha
4. vishvakarmA: a~Nkusha
5. agni: kirITa
6. chandrabhAskarau: tATa~Nka
7. samudra: navaratnAbharaNa
8. indra: akShaya madhupAtra
9. kubera: chintAmaNimayI mAlA
10. viShNu: sAmrAjyasUchaka mahAChatra
11. ga~NgA-yamunA: chAmara
12. brahmA: vasana
13. rudrAH, AdityAH, ashvinau, dikpAlAH, marutaH, sAdhyAH, gandharvAH, pramatheshvarAH: svAni svAnyAyudhAH
14. nAgAH: ratha, turagAH

vishva sR^iShTi by shrIlalitA parameshvarI from her various organs and ornaments:

1. keshapAsha: timiram
2. netra: chandra-sUrya
3. phAla muktA kalApa: tArA maNDala
4. vALIvatamsamuktAbhiH: navagrahAn
5. Aj~nAchakra: daNDanIti
6. niHshvAsa mAruta: vedatrayI
7. mahimA: atharvaNa
8. madhurokti: kAvya, nATaka, ala~NkArAH
9. jihvA: sarasvatI
10. chubuka: vedA~NgAni
11. kaNThordhvarekhA: mImAmsA, nyAya, tantra, purANa, dharmashAstra
12. kaNThamadhyarekhA: Ayurveda, dhanurveda
13. kaNThAdhaHstharekhA: gAndharva, shilpa shAstra
14. kaNTha kUpa: chatuHShaShTi vidyA gaNa
15. amsa: ChandAmsi
16. dormUla: kAma shAstra
17. stana: aShTa nAga kula
18. pArshva: antarikSham, dishaH
19. manas: Ananda shakti
20. bAhu: pAshAShTaka
21. karA~NguLIH: kAma bANa panchaka
22. karA~NguLi nakhAgraiH: matsyAdi dashAvatArAH
23. pANi: sandhyA
24. mukha: indra, agni
25. prANa: vAyu
26. pAda: bhUmi
27. vIkShaNa: dharmAdharmau
28. mandasmita: paramAnanda
29. nAbhikuNDa: puruSha
30. nAbhimUla: prakR^iti
31. nitamba: mahat
32. UrumUla: aha~NkAra
33. jAnu: tanmAtrAH
34. jaMghA: bhUta panchaka
35. gulpha: sapta sAgara
36. pAdatala: rasAtala
37. romajAla: dhenavaH
38. mukha: brAhmaNAH
39. bAhu: kShatriyA
40. UrU: vaishyAH
41. pAda: shUdrAH
42. romakUpa: udbhija
43. sveda: svedaja
44. madhya: jarAyuja
45. gulphapiNDa: aNDaja
46. dantaprabhA: kIrtiH, puShTiH, sampat
47. gaNDatala: kAntiH
48. hR^idaya: bAlA (or tArtIya bAla to be exact)
49. buddhi: shyAmalA
50. aha~NkAra: vArAhI
51. smita: mahAgaNapatiH
52. ShaTchakra: ShaDAmnAyAH
53. krIDA: tryakSharI bAlA
54. ankusha: sampatkarI
55. pAsha: ashvArUDhA
56. tAlu: nakulIshvarI
57. kuNDalinI: rashmimAlA
58. rakta: prANa
59. mAmsa: bala
60. medas: bhUti
61. asthi: ankushAdi mahAyudhaH
62. majja dhAtu: yajnavidyA, guhyavidyA, svAtmavidyA
63. rajas: amR^ita, vAruNI
64. a~Ngasaundarya: lakShmIH
65. kaTAkSha: manmatha
66. pAda: mahApAtAla
67. pAdagulpha: pAtAla
68. jaMghA: rasAtala
69. jAnu: mahAtala
70. UrU: sutala
71. UrumUla: vitala
72. Nitamba: atala
73. Jaghana: bhUloka
74. madhya: bhuvarloka
75. stanayugma: suvarloka
76. bAhubhyAm: maharloka
77. amsadesha: janaH
78. kaNTha: tapo loka
79. shiraH: satya loka
80. mUlAdhAra: trailokyamohana chakra
81. svAdhiShThAna: sarvAshAparipUraka chakra
82. maNipUraka: sarvasaMkShobhaNa chakra
83. anAhata: sarvasaubhAgyadAyaka chakra
84. vishuddhi: sarvArthasAdhaka chakra
85. Aj~nA: sarvarakShAkara chakra
86. brahmaraMdhra: sarvarogahara chakra
87. dvAdashAnta: sarvasiddhiprada chakra
88. ShoDashAnta/Ananda svarUpa: sarvAnandamaya chakra
89. hR^idayAkAsha: martANDa bhairavaH, tithi nityA maNDalam
90. a~Nga ShaTka: ShaDa~Nga yuvatayaH
91. shrIchakra ratharAja
92. mantriNyAH geyachakra/girichakra ratham
93. daNDinyAH kirichakra ratham
94. huMkAra nAda: chatuHShaShTi koTi yoginI chakram

sR^iShTi by mahAkAmeshvara:

1. divayugha
2. siddhaugha
3. mAnavaugha
4. pareshAnandanAtha
5. mitreshAnandanAtha
6. ShaShThIshAnandanAtha
7. oDDIshAnandanAtha
8. charyAnandanAtha

Deities created by shrI lalitAmbikA:

1. sampatkarI

Created from: ankushAstra
vAhana: Elephant named raNakolAhala
Ayudha: khaDga
Demon destroyed: durmada, puruSheNa

2. ashvArUDhA

Created from: ankushAstra
vAhana: Horse named aparAjita
Ayudha: pAsha, ankusha, vetra, hayavalga
Demon destroyed: kuruNDa, ulUkajit

3. daNDanAthA

Created from: aha~NkAra
vAhana: Lion named vajraghoSha, kirichakra ratha
Ayudha: hala, musala
Demon destroyed: vishukra

4. mantriNI

Created from: buddhi
vAhana: Lion named vajraghoSha, geya chakra ratha
Ayudha: shuka, bow named chitrajIva
Demon destroyed: viShanga

5. nakulIshvarI

Created from: tAlu
vAhana: garuDa
Ayudha: gAruDAstra, danta
Demons destroyed: karanka, kAkavasita, vajradanta, vajramukha, vajraloma

6. tiraskariNI

Created from: daNDanAthA pratyanga
vAhana: vimAna named tamoliptA
Ayudha: dhanu named mohana, andhAstra, khaDga
Demons destroyed: valAhaka, sUchImukha, phAlamukha, vikarNa, vikaTAnana, karALAkSha, karaTaka

7. bAlA

Created from: lIlA vinoda
vAhana: haMsayugyashatairyuktaM karNI nAma ratham
Ayudha: dhanuH, bANa, nArAyaNAstra
Demons destroyed: chaturbAhu, chakorAkSha, chatushshirA, vajraghoSha, Urdhvakesha, mahAmAya, mahAhanu, maghashatru, maghaskandI, simhaghoSha, surALaka, andhaka, sindhunetra, kR^ipaka, kR^ipalochana, guhAkSha, gaNDala, chaNDavarmA, yamAntaka, laDDana, paNDasena, purujit, pUrvamAraka, svargashatru, svargabala, durga, svargakaNTaka, atimAya, bR^ihanmAya, upamAya

8. mahAgaNapatiH

Created from: smita vIkShaNa
Ayudha: bIjApUra, gadA, ikShuchApa, shUla, sudarshana, shankha, pAsha, utpala, dhAnya manjarI, svaviShANa, ratnakalasha
Demons destroyed: gajAsura, jayavighnAkhya mahAyantra

Description of the nine parvas of shrIchakra ratharAja:

Charioteers: iri, tripurabhairavI, saMhArabhairavaH, raktayoginI, sArasaH, chAmuNDA

navama parva:

siddhi devyaH: aNimA, mahimA, laghimA, IshitA, vashitA, prApti, prAkAmyA, bhukti, icChA, sarvakAmA
Description: chaturbAhA, japAkusumasannibhAH
Ayudha: chintAmaNi, kapAla, trishUla, siddhikajjala

mAtR^ikAH: brAhmI, mAhesvarI, kaumArI, vaishNavI, mAhendrI, chAmuNDA, mahAlakShmIH
Description: dvibhujAH, shoNavigrahAH
Ayudha: brahmAdInAM paraM chinhaM dhArayantyaH prakIrtitAH

mudrA devyaH: saMkShobhinI, vidrAviNI, AkarShiNI, vasha~NkarI, unmAdinI, mahA~NkushA, khecharI, bIja, yoni, trikhaNDA
Description: chaturbhujAH, pItAmbaradharAH, dADimIpuShpasa~NkAshAH
Ayudha: chakra(charma), kR^ipANa, svasvamudrA~Nkita karAH

aShTama parva:

guptay oginyaH: kAmAkarShiNI, buddhyAkarShiNI, aha~NkArAkarShiNI, shabdAkarShiNI, sparshAkarShiNI, rUpAkarShiNI, rasAkarShiNI, gandhAkarShiNI, chittAkarShiNI, dhairyAkarShiNI, smr^ityAkarShiNI, nAmAkarShiNI, bIjAkarShiNI, AtmAkarShiNI, amR^itAkarShiNI, sharIrAkarShiNI
Description: vidrumadrumasa~NkAshA, triNetrA, chaturbhujA, chadrArdhamukuTojjvalA
Ayudha: chApa, bANa, charma, khaDga

Saptama parva:

guptatara yoginyaH: anangakusumA, anangamekhalA, anangamadanA, anangamadanAturA, anangarekhA, anangaveginI, anangAnkushA, anangamAlinI
Description: chaturbhujA, japAkusumaprabhAH
Ayudha: ikShuchApa, puShpashara, puShpakanduka, utpala

ShaShTa parva:

sampradAya yoginyaH: sarvasamkShobhinI, sarvavidrAviNI, sarvAkarshiNI, sarvAhlAdinI, sarvasammohinI, sarvastambhinI, sarvajR^imbhiNI, sarvavasha~NkarI, sarvaranjnI, sarvonmAdinI, sarvArthasAdhinI, sarvasampattipUriNI, sarvamantramayI, sarvadvadvakShayankarI
Description: chaturbhujAH, kAlAnalasamaprakhyAH, veNIkR^itakachastomA, sindUratilakojjvalAH
Ayudha: vahnirUpAsi, vahni chApa, vahni bANa, vahnichakrAkhya phalaka

panchama parva:

kulottIrNa yoginyaH: sarvasiddhipradA, sarvasampatpradA, sarvapriya~NkarI, sarvama~NgalakAriNI, sarvakAmapradA, sarvaduHkhavimochinI, sarvamR^ityuprashamanI, sarvavighnanivAriNI, sarvA~NgasundarI, sarvasaubhAgyadAyinI
Description: chaturbhujA, sphaTikasa~NkAshAH
Ayudha: parashu, pAsha, gadA, ghaNTA

chaturtha parva:

nigarbha yoginyaH: sarvaj~nA, sarvashakti, sarvaishvaryapradAyinI, sarvajnAnamayI, sarvavyAdhivinAshinI, sarvAdharasvarUpA, sarvapApaharA, sarvAnandamayI, sarvarakShAsvarUpiNI, sarvepsitaphalapradA
Description: muktAgaurasamatviShaH, chaturbhujAH
Ayudha: vajra, shakti, tomara, chakra

tR^itIya parva:

rahasya yoginyaH: vashinI, kAmeshvarI, modinI, vimalA, aruNA, jayinI, sarveshvarI, kaulinI
Description: raktAshokaprasUnAbhA, kavacChannasarvA~Ngyo, chaturbhujA
Ayudha: bANa, kArmuka, vINA, puskata

dvitIya parva:

atirahasya yoginyaH: kAmeshvarI, vajreshvarI, bhagamAlinI
Description: aShTabhujA, lalitA samatejasaH, lalitA sama mAhAtmyAH
Ayudha: chApa, bANa, pAnapAtra, mAtulunga, kR^ipANa, phalaka, nAgapAsha, ghaNTA

madhyama parva:

tithi nityAH: kAmeshvarI, bhagamAlinI, nityaklinnA, bheruNDA, vahnivAsinI, mahAvajreshvarI, shivadUtI, tvaritA, kulasundarI, nityA, nIlapatAkA, vijayA, sarvamangalA, jvAlAmAlinI, chitrA, mahAnityA
Description: devyA samanijAkArA
Ayudha: devI sama nijAyudhaH

Description of the Seven parvas of geya chakra ratha:

Charioteer: hasantI shyAmalA

madhyama parva:

Deity: mantriNyambA

dvitIya parva:

Deities: rati, prIti, manobhava
Description: tamAlashyAmalAkArA, dvibhujA
Ayudha: vINA, kArmuka

tR^itIya parva:

Deities: drAvinI, shoShiNI, bandhinI, mohinI, unmAdinI
Ayudha: kArmuka

Deities: kAmarAja, kandarpa, manmatha, makaradhvaja, manobhava
Description: palAshaprabhAH, muktAvibhUShaNAH, kastUrItilakollAsi phAlAH
Ayudha: ikShuchApa, puShpabANa

chaturtha parva:

Deities: brAhmI, mAhesvarI, kaumArI, vaiShNavI, vArAhI, mAhendrI, chAmuNDA, chaNDikA, lakshmIH, sarasvatI, ratiH, prItiH, kIrtiH, shAntiH, puShTiH, tuShTiH
Ayudha: kunta, chakra

panchama parva:

Deities: vAmA, jyeShThA, raudrI, shAntiH, shraddhA, sarasvatI, kriyAshakti, lakShmIH, sR^iShTiH, mohinI, pramathinI, AshvAsinI, VichI, vidyunmAlinI, surAnandA, nAgabuddhikA
Description: kuruvindAbhA, kaThorATTahAsojjvalA, vajrakavachadharA
Ayudha: vajradaNDa, musuNDikA

ShaShTa parva:

Deities: asitAnga, ruru, chaNDa, krodha, unmatta, kapAla, bhIShaNa, saMhAra bhairavAH
Description: nIlavarchasaH
Ayudha: trishikha, pAnapAtra

saptama parva:

Deities: mAtangI, mahAmAtangI, siddhalakShmIH, mahAsiddhalakShmIH
Description: shoNavarNA
Ayudha: dhanuH, bANa

Deities: gaNapati, durgA, vaTuka, kShetrapAla
Deities: lakShmIH, sarasvatI, shankha nidhi, padma nidhi
Deities: indra, agni, yama, varuNa, vAyu, kubera, nirR^iti, IshAna, soma, brahmA, viShNuH

Description of the Five parvas of kiri chakra ratha:

Charioteer: stambhinI

madhyama parva:

Deity: daNDanAthAmbA

dvitIya parva:

Deities: jambhinI, mohinI, stambhinI
Description: utphulladADimaprakhyAH, atidIptakarALAkShIH
Ayudha: musala, hala, hAlApAtra, phaNi

tR^itIya parva:

Deities: andhinI, rundhinI, jambhinI, stambhinI, mohinI
Description: kalpAgnisamAnAbhA, lilikShamANa jihvAbhiH lelihAnabhirujjvalAH

chaturtha parva:

Deities: brahmANI, mAheshvarI, kaumArI, vaiShNavI, indrANI, chamuNDA
Deities: yAkinI, rAkiNI, lAkinI, sAkinI, kAkinI, hAkinI
Deities: krodhinI, stambhinI
Deities: halAyudha, musalAyudha, chaNDocchaNDaH

panchama parva:

Deities: vArtALI, vArAhI, varAhamukhI, andhinI, rundhinI, jambhinI, mohinI, stambhinI
Deities: mahAmahiShaH
Deities: indrAdayaH, apsarasaH, sAdhyAH, siddhAH, vishve devA, vishvakarmA, mayaH, mAtaraH, rudrAH, pishAchAH, gandharvAH, mitrAH, kinnarAH, vasavaH, vidyAdharAH, yakShAH, devAH, dhanvantariH, ashvinau, brahmA
Deities: kShetrapAlaH, mahAkR^iShNasiMhaH, kR^iShNasAra~NgaH, madirAsindhuH,
Deities: hetuka, tripurAri, agni, yamajihva, ekapAda, kAla, karAla, bhImarUpa, hATakesha, achala bhairavAH

Asuras destroyed by tithi nityA shaktis:

1. kAmeshvarI: damana
2. bhagamAlinI: dIrghajihva
3. nityaklinnA: humbeka
4. bheruNDA: huDumullaka
5. vahnivAsinI: kalkasa/karkasha
6. mahAvajreshvarI: kalkivAhana
7. shivadUtI: pulkasa
8. tvaritA: puNDraketu
9. kulasundarI: chaNDbAhu
10. nityA: kukkura
11. nIlapatAkA: jambukAkSha
12. vijayA: jambhana
13. sarvamangalA: tIkShNashR^i~Nga
14. jvAlAmAlinI: trikaNTaka
15. chitrA: chandragupta

Astras sent by bhANDAsura and pratyastras used by shrIdevI to destroy them:

1. andhatAmisrAstra: mahAtaraNyastra
2. pAkhaNDAstra: gAyatryastra
3. andhAstra: chAkShuShmatAstra
4. shaktinAshAstra: vishvAvasu mahAstra
5. antakAstra: mR^ityunjayAstra
6. sarvasmR^itinAshanAstra: sarvasmR^itidhAraNAstra
7. bhayAstra: abhayankara aindrAstra
8. mahArogAstra: nAmatrayAstra
9. AyurnAshAstra: kAlasamkarShaNAstra
10. mahAsurAstra: mUladurgAstra
11. mUkAstra: mahAvAgvAdinyastra
12. vedataskarAstra: mahAmatsyAstra
13. arNavAstra: AdikUrmAstra
14. hiraNyAkShAstra: mahAvarAhAstra
15. hiraNyakashipvastra: ugranR^isiMhAstra
16. balIndrAstra: vAmanAstra
17. haihayAstra: bhArgavAstra
18. rAvaNAstra: kodaNDarAmAstra
19. dvividAstra: haladharAstra
20. rAjAsurAstra: vAsudevAstra, sankarShaNAstra, pradyumnAstra, aniruddhAstra
21. kalyastra: kalkyastra
22. mahAmohAstra: shAmbhavAstra
23. nArAyaNAstra
24. mahApAshupatAstra
25. mahAkAmeshvarAstra