Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Prasada Rashmi Mala

 

[Query] Namaste, please elaborate on the significance of prasada rasmi mala.

namaH paradevatAyai

If I am not mistaken, you are referring to chidrashmimAlA, recited as a part of upAsanA of prAsAda vidyA or prAsAda aShTakSharI vidyA. The following verses may be relevant:

harishchandra uvAcha -

bhavan yogarUpAtman sarvaj~na paramAtmanaH |
prema-bhakta-samastArtha-j~nAna-vij~nAnashAline ||
tubhyaM namo namastvAm tu sharaNam gatavAnaham |
kena vA vishvarUpAptim paramAtmaprasAdajA ||
ko mantraH sarvamantrANAm varIyAn sha~Nkarasya tu |
ke vA tasyA~NgamantrAH syurasmin prAdhAnyamuchyate ||
keShvaprAdhAnyamuditam smartavyam kim hi sAmyataH |
tanme vada mahAbhAga rahasyamapi deshika ||

shrInandikeshwara uvAcha -

prashanbhAro.ayamatulo guptaH sarvAgameShvapi |
na shakyate kathayitumpai varShashatairapi ||
na deyaM kasyachit kvApi dadan pApI na saMshayaH |
samastAgamakalpeShu sarahasyeShu bhUpate ||
shaivamantrarahasyaM tu goptavyamidamuchyate |
saptakoTimahAmantrasArabhUtAmnuttamAm ||
chidrashmimAlikAm prAhuH shivamantramayIm budhAH |
shivasya rashmimAle.yam brahmahatyAvinAshinI ||
brAhme muhUrte smaraNAt bhUprAdakShiNya-siddhidA |
nityaM ga~NgAmahAnadyAM parArthasnAnasiddhidA ||
ashwamedhAdi yAgAnAm parArthaphalasiddhidhA |
shivachidrashmimAle.yam mahApAtakanAshinI ||
goptavyA sarvalokeShu samastAmnAyarUpiNI |
imAmAhurmanuShyendra shivachidrashmimAlikAm ||
sarvapradhAnamantrAtmarUpAm brahmAtmavigrahAm |
yasyA smaraNakR^innityam sAkShAt parashivaH smR^itaH ||
mahataH pAtakAdvApi tathA chApyupapAtakAt |
atipAtakajAlAdvA vimuktaH syAt smarannimAm ||
gopayemAm mahAraja shivachidrashmimAlikAm |
yadekavArasamaraNAt vAjimedhapahalam labhet ||
yaddvivArasmaraNataH sarvaM punyamavApnuyAt |
yattrivArasmaraNataH phalam vaktum na shakyate ||
vedamAtA bhagavatI prathamA parikIrtitA |
dvitIyA dakshiNAmUrteshchaturvimshAkSharI parA ||

- - - - -

tvaritAkhyA mahAvidyA sarvAnte samudIritA ||
rashmimAlA bhagavataH shivasya paramAtmanaH |
mahApAtakarAshighnI sarvamR^ityvinAshinI ||
samastApatsaMghahArI sarvopadravanAshinI |
aNimAdiguNaishwaryadAyinI shrIpradAyinI ||
ekavArasmaraNato vedapArAyaNodbhavam |
sahasrAvartanaphalam dadyAt shrIratnamAlikA ||
dvirAvartanataH puMsAm shivasyaikyamudIryate |
nikhilaishvaryasiddhishcha vashyAkarShaNasiddhidaH ||
bhavantyatra na sandeho brahmAyuShyamathA.kSahyam |
trirAvartanataH pumsAM phalam vaktum na shakyate ||
nAham samarthaH tadvaktuM kimutAnye sureshwarAH |
tasmAdavashyam prajapedrashmimAlAm manomayIm ||
yena shambhustasya bhavetprasanno varadaH swayam |
tasmAt sarvajnamAchAryamAshritya parameshwaram ||
avApya chidrashmimAlAm japtvA dhyAtvA shivo bhavet ||

The instructions indicate its use in the morning. But the general practice is to recite it last thing before the bed. The popular rashmimAlA from kalpasUtra is known commonly as shakti mAlA, as seen from the phalashruti of the same mAlA [with some additions like cintAmaNi, vanadurgA etc.,] in dattAtreya samhitA. So probably, this mAlA is the shivamAlA that baDabAnala tantra talks of while describing the japa for night. If one sees carefully, the mAlA is nothing but a composition of pUrvAnga and uttarAnga mantras of mahAprAsAda. The prAsAda pAdukA along with the famed rajata, svarNa, ratna and chit pAdukAs of Urdhva pAshupata Agamas is generally added at the end though the mAlA clearly speaks of tvaritA as the last mantra in the mAlA. It could either be something followed in the sampradAya or the copy I have has some missing uddhAra shlokas. The Dikshitars of Chidambaram, though not related to pAshupata vidhi or krama tantra, actively recite this mAlA, ascribing it to chidambara tantra, though none of the incomplete versions of this Tantra I have seen actually list the mAlA. A friend once reported seeing a copy of this mAlA in a Subrahmanya temple in Jaffna.

Also, the mAlA always talks of shiva chidrashmimAlA but the nyAsa popularly recited is: asya shrI prAsAda chidrashmimAlA mahAmantrasya. With some AgamAs stating prAsAda as the bIja of shaiva mantras, this usage does not seem to be incorrect.