Sri Kamakoti Mandali  
shrImAtre namaH  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Samrajyalakshmi Dhyanam

 

mahAsAmrAjyalakShmI dhyAnam

padmAsane samAsInA padmaki~njalkasaprabhA |
shvetaChatreNa mahatA chAmarAbhyAM virAjitA ||
samakAloditAnekakoTisUryasamaprabhA |
svadehakAntipaTalapATalIkR^itadi~NmukhA ||
taTitkoTiprabhApu~njadAyAdakanakAmbarA |
nIlotpalasamAnAbhasnigdhaku~nchitakuNDalA ||
aShTamIndulasatphAlAsvAyatabhrUlatAnvitA |
tilapuShpalasannAsA padmapatranibhekShaNA ||
shrIkarAkArasadR^ishakarNashaShkulikAnvitA |
kundasandohanindodyanmandasmitamanoharA ||
bimboShThI ma~njudashanA kambusa~NkAshakandharA |
suvR^ittAyatadordaNDA payodharabharAnatA ||
AvartavilasannAbhiralakShitasumadhyamA |
pulinaspardhijaghanA rambhAbhoruyugAnvitA ||
tanuja~NghA gUDhagulphA kacChapAbhapadadvayA |
varAbhaye chAbjayugmaM kalayantI karAmbujaiH ||
lalATapaTTarachitakastUrItilakA~nchitA |
ma~njumANikyamakuTamanoj~namaNikuNDalA ||
shukrAkArasamAkAranAsAbharaNabhAsurA |
sudhAkAraparispardhihAravAramanoharA ||
vajravaiDUryaghaTitamahArhorojabandhanA |
ka~NkaNA~NgadasaMshobhibAhudaNDachatuShTayA ||
taTitkoTyutkaTAbhikhyamekhalAdAmashobhitA |
shi~njanma~njIrakaTakaki~NkiNya~nchatpadAmbujA ||
dhanalakShmyA karadhR^itakaLAchyA ka~njanetrayA |
dhr^itaku~nchikayA dhAnyalakShmyA chAtyantadhanyayA ||
santAnalakShmyA sanmUrtyA dhR^itashvetAtapatrayA |
saubhAgyalakShmyA sanmatyA bibhratyA maNidarpaNam ||
hemabhR^i~NgArakarayA vidyAlakShmyA vinItayA |
sasvarNavetrayA shauryalakshmyA sharmadayA.anisham ||
vIralakShmyA vimalayA vahantyA maNipAduke |
satAlavR^intakarayA lakShmyA cha vijayAkhyayA |
sevyamAnA.anishaM devI dhyeyA sAmrAjyasiddhaye ||

mahAsAmrAjyalakShmI yantroddhAra:

Adau vR^ittaM cha ShaTkoNaM aShTapatramathAmbujam |
tadbahirbhUpurayugaM shUlachinhitamadrije ||

[The sAmrAjyalakShmI yantra in our possession, obtained from a dear friend belonging to the erstwhile Royal family of Travancore has ShoDasha patra and bhUpuratraya. The yantroddhAra in a work named somashekhara paddhati lists both these aspects which are missing in the above chakroddhAra shloka from AkAshabhairava kalpa.]