« Narasimha YantraAshtananam tam sharanam prapadye »