Tags: avarana

Guhyakali and Guhyasundari

आपाटलांशुकधरां आदिरसोन्मेषवासितकटाक्&#2359… more »

Hanuman – Avataras and Pithas

sa~njIvaparvatoddhAra manoduHkhaM nivAraya | prasIda sumahAbAho trAyasva harisattama || Nine avatAras of hanumAn are celebrated by upAsakas: AdyaH prasannahanumAn dvitIyo vIramArutiH | tR^itIyo viMshatibhujaH chaturthaH pa~nchavaktrakaH || pa~ncham… more »

panchAkSharI guru maNDala

A specific guru maNDala is listed for shaiva (shakti) panchAkSharI mantra in the shaiva tantras. The following guru maNDala is worshipped during the AvaraNa krama for sadAshiva in dakShiNAmnaya. The procedure is to worship the seven gurus with one l… more »