Tags: dhyana

nirR^iti dhyAna

Here it is, as requested: narArUDhaM rakSho dishi vikaTadamShTraM sunishitaM kR^ipANaM bibhrANaM sajaladajaladashyAmalatanum | yajeddhelAlolaM palachapalamAraktanayanaM vichitrAla~NkAraM tadanuvidhivadrAkShasapatim || [rudrayAmaLe vidyApIThAvatare… more »

shrIkR^iShNa-jananI dhyAnam

bhairava uvAcha - anishaM prapibet kR^iSHNo.amR^itaM malavivarjitam | gIyate tena sarveShu kR^iShNamAtA cha kAlikA || dhyAnaM chAsyAH pravakShyAmi shR^iNu tvaM naganandini | yena dhyAnena deveshi chaturvargamavApnuyAt || jaTAjUTasamAyuktAM chandrAr… more »

panchAkSharI guru maNDala

A specific guru maNDala is listed for shaiva (shakti) panchAkSharI mantra in the shaiva tantras. The following guru maNDala is worshipped during the AvaraNa krama for sadAshiva in dakShiNAmnaya. The procedure is to worship the seven gurus with one l… more »

mahAsAmrAjyalakShmI dhyAnam

mahAsAmrAjyalakShmI dhyAnam padmAsane samAsInA padmaki~njalkasaprabhA | shvetaChatreNa mahatA chAmarAbhyAM virAjitA || samakAloditAnekakoTisUryasamaprabhA | svadehakAntipaTalapATalIkR^itadi~NmukhA || taTitkoTiprabhApu~njadAyAdakanakAmbarA | nIlotp… more »

gaNDabheruNDa nR^isiMha dhyAnam

As requested by several readers, here is the rAjasika dhyAna shloka of gaNDabheruNDa nR^isiMha used in our lineage. This is associated with the chatuHShaShTyakShara mahAmantra of aShTAnana mUrti generally used in rakShoghna prayoga. vande.ahaM krUragh… more »

mahApAshupateshvara

svayaM maheshaH shvashuro nageshaH sakhA dhaneshaH tanayo gaNeshaH | tathApi bhikShATanameva shambhoH balIyasI kevalamIshvarecChA || The greatness of mahAdeva as related to mokSha has been stated by shrImannArAyaNa in mahAbhArata: nAhaM saMsAramagnAn… more »