Tags: krishna

shrIkR^iShNa-jananI dhyAnam

bhairava uvAcha - anishaM prapibet kR^iSHNo.amR^itaM malavivarjitam | gIyate tena sarveShu kR^iShNamAtA cha kAlikA || dhyAnaM chAsyAH pravakShyAmi shR^iNu tvaM naganandini | yena dhyAnena deveshi chaturvargamavApnuyAt || jaTAjUTasamAyuktAM chandrAr… more »

gopAla kAlikA

evaM bhUtA mahAdevI brahmANDashUnyamadhyagA | sR^iShTisthithikarI devI tArArUpA dayAnvitA || dvitIye chaiva shUnyAnte suvirADrUpadhAriNI | tR^itIye cha mahAshUnye taDitkoTisamaprabhA || nIrAkArA nirAdhArA tArA sarvArthasAdhikA | chaturthaM shUnyamA… more »

lalitA sahasranAma

AsthAna vidvAn shAstrAla~NkAra vedabrahmashrI K P Shankara Shastrigal [On the occasion of the completion of lalitA sahasranAma koTi ku~NkumArchana, 3/13/94] On the auspicious occasion of shrI lalitA koTi kunkumArchana, which has gained special signifi… more »