Tags: rudrayamala

kAlasaMkarShiNI

icChAnurUpamanurUpaguNaprakarShaM saMkarShiNi tvamabhisR^itya yadA bibharShi | jAyeta sA tribhuvanaikagurustadAnIM devaH shivo.api bhuvanatrayasUtradhAraH || [charchA-stave] kramatrayatvAShTamarIchichakra- sa~nchArachAturyaturIyasattAm | vande mah… more »

nirR^iti dhyAna

Here it is, as requested: narArUDhaM rakSho dishi vikaTadamShTraM sunishitaM kR^ipANaM bibhrANaM sajaladajaladashyAmalatanum | yajeddhelAlolaM palachapalamAraktanayanaM vichitrAla~NkAraM tadanuvidhivadrAkShasapatim || [rudrayAmaLe vidyApIThAvatare… more »

shrIchakrarAja

The greatness of shrIchakra is described in rudrayAmaLa thus: samyak shatakratUn kr^itvA yatphalaM samavApnuyAt | tatphalaM labhate bhaktyA kR^itvA shrIchakradarshanam || By seeing a shrIchakra with devotion, one attains the same merit as having perf… more »