Tags: stotra

Vishnu Raksha Kavacha Stotram

There are several Kavachas associated with Mahāviṣṇu that are seen in the various purāṇas. Of these, Nārāyaṇa Kavacha which occurs in the sixth skandha of Viṣṇu Bhāgavata Upapurāṇa… more »

Vyapohana Stavaraja

Vyapohana Stava has been uploaded to our Stotra page. NamaH shivAbhyAm more »

shrI chintAmaNi-mAlA stotram

We wish all our readers a very happy 2011 and greater Peace, Abundance and Awareness. ॐ अस्य श्रीललिता चिन्तामणि&… more »

shrI kubjikA stavarAja

श्रीभैरव उवाच जय त्वं मालिनी देवी निर्मले… more »

ardhanArIshvara stotram

Ardhanarishvara stotra, sung in praise of the Primordial One by Lord Brahma has been uploaded to the Stotra section of our Website. namastripurasundaryai more »

nAmAShTaka

nAmAShTakamayo yogaH shivena parikalpitaH | tena yogena sahasA shaivIpraj~nA prajAyate || praj~nayA paramaM j~nAnamachirAllabhate sthiram | prasIdati shivastasya yasya j~nAnaM pratiShThitam || shivAparokShat saMsArakAraNena viyujyate | tataH syAnmu… more »

Hanuman – Avataras and Pithas

sa~njIvaparvatoddhAra manoduHkhaM nivAraya | prasIda sumahAbAho trAyasva harisattama || Nine avatAras of hanumAn are celebrated by upAsakas: AdyaH prasannahanumAn dvitIyo vIramArutiH | tR^itIyo viMshatibhujaH chaturthaH pa~nchavaktrakaH || pa~ncham… more »

siMha pa~nchakam

grIvAyAM madhusUdano.asya shirasi shrInIlakaNThaH sthitaH shrIdevI girijA lalATaphalake vakShasthale shAradA | ShaDvaktro maNibandhasandhiShu tathA nAgAstu pArshvasthitAH karNau yasya tu chAshvinau sa bhagavAn siMho mamAstviShTadaH || 1 || yannetr… more »

kamalAmbikA stotram

kamalAlayataTashobhita vimalAlayavilasat kamalapati-kamalAsana-kamalArchita vibhavam | kamalA~Nghrika kamalAnana kamalAmbika-vilasat kamalAbhidhamahamAntarakamale mama kalaye || 1 || yajanapara manujavara shivavadanajArchitAM bhajanapara sanakamukh… more »